เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

สมาชิกสภา

นายธีรศักดิ์ วรรณวชิรกุล
ประธานสภา
นายสนธยา สังข์เครือ
รองประธานสภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ เขต 1
นายแตงอ่อน ส่งแจ้ง
สมาชิกสภา
นายชุมพร สุขกันตะ
สมาชิกสภา
สมเกียรติ ประดิษฐ์ศิริงาม
สมาชิกสภา
นายสุภาง จันทรศร
สมาชิกสภา
นายเรียน กลิ่นพราม
สมาชิกสภา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลไร่ใหม่ เขต 2
นายสมชาย รื่นรวย
สมาชิกสภา
นายนิวัฒน์ โชคชัยวิศาล
สมาชิกสภา
นายปัณฑา แสงทองอร่าม
สมาชิกสภา
นายนธี จันทร์ไทย
สมาชิกสภา
นายอนุกูล กิมเฮง
สมาชิกสภา
 

^