เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลไร่ใหม่
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล  ดังนี้
 1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและสาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
 7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
 8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 9. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นห้าที่ของเทศบาล
         การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลการจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและ
หลักเกณฑ์และวิธีการ ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด
          มาตรา  51  ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจกรรมใดๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
 1. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 2. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 3. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 4. ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 5. บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 6. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
 7. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 8. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 9. เทศพาณิชย์      
 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.2542  มาตรา  16  ให้เทศบาลมีอำนาจและหน้าที่ของเทศบาลไว้  ดังนี้
                        1.  การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น
                        2.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
                        3.  การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
                        4.  การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
                        5.  การสาธารณูปการ
                        6.  การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
                        7.  การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
                        8.  การส่งเสริมการท่องเที่ยว
                        9.  การจัดการศึกษา
                        10.  การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา แลผู้ด้อยโอกาส
                        11.  การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
                        12.  การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
                        13.  การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
                        14.  การส่งเสริมการกีฬา
                        15.  การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
                        16.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
                        17.  การักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
                        18.  การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
                        19.  การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
                        20.  การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
                        21.  การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
                        22.  การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
                        23.  การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
                        24.  การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
                        25.  การผังเมือง
                        26.  การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
                        27.  การดูแลรักษาที่สาธารณะ
                        28.  การควบคุมอาคาร
                        29.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                        30.  การักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                        31.  กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
^