เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

สภาพทั่วไป


ลักษณะที่ตั้ง

        เทศบาลตำบลไร่ใหม่  ตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลไร่และตำบลสามกระทาย ห่างจำที่ว่าการอำเภอกุยบุรี 17 กิโลเมตร  อยู่ห่างประจวบคีรีขันธ์  ประมาณ 49 กิโลเมตร  มีพื้นที่  21.5  ตารางกิโลเมตร          
อาณาเขต
        ทิศเหนือ  ตั้งแต่หลักเขตที่ 1 ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นแบ่งเขตอำเภอกุยบุรีกับตำบลปราณบุรี    ตรงจุดศูนย์กลางสามแยกศาลเจ้าต้นโพธิ์เลียบตามเส้นแบ่งเขตอำเภอกุยบุรีกับอำเภอสามร้อยอดไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ที่แนวเขตที่ดินของทางรถไฟสายใต้
       ทิศตะวันออก  จากหลักเขตที่ 2 เป็นเส้นขนานกับแนวเขตที่ดินทางรถไฟสายใต้ไปทางทิศใต้  ถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ที่แนวเขตที่ดินทางรถไฟสายใต้
       ทิศใต้  จากหลักเขตที่ 3 เป็นเส้นตรงไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ริมทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 4 ตอนเพชรบุรี - ประจวบคีรีขันธ์  ฟากตะวันตกห่างจากศูนย์กลางทางสายป่าถล่ม -โป่งเก้ง จากหลักเขตที่ 4 เป็นเส้นขนานกับแนวศูนย์กลางทางสายป่าถล่ม - โป่งเก้ง  ไปทางตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งห่างจากศูนย์กลางของสามแยกที่ทางสายสหมิตรมาบรรจบกับทางสายป่าถล่ม - โป่งเก้ง   ตามแนวเส้นตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
       ทิศตะวันตก จากหลักเขตที่ 5 เป็นเส้นตรงไปทางทิศเหนือ ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงจุดศูนย์กลางของสามแยกทางสายหนองครก ทางสาย ร.พ.ช.011 และทางสายสิบแปดหุ้นบรรจบกัน จากหลักเขตที่ 7 เลียบตามแนวศูนย์กลางทางสายศาลเจ้าต้นโพธิ์ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบ หลักเขตที่ 1 

ลักษณะภูมิประเทศ 
ทางด้านตะวันตกเป็นที่ราบเชิงเขาตะนาวศรี   มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบสูง น้ำท่วมไม่ถึงและมีความลาดเอียงมาทางด้านตะวันออกซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม พื้นที่โดยทั่วไปของชุมชนมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ผ่านชุมชนในแนวเหนือ -ใต้ ขนานไปกับทางรถไฟสายใต้ ซึ่งอยู่
ทางด้านทิศตะวันออกของชุมชน นอกจากนี้ยังมีลำห้วยขนาดเล็ก   และคลองชลประทานไหลผ่าน 

ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปไม่ร้อนไม่หนาวเกินไป  ความชื้นอากาศ  ปานกลาง 
            -  ฤดูร้อน       เดือนมีนาคม     -    พฤษภาคม
            -  ฤดูฝน        เดือนมิถุนายน   -    พฤศจิกายน
            -  ฤดูหนาว     เดือนธันวาคม   -    กุมภาพันธ์
สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ผลิตผล  ทางการเกษตรที่สำคัญ คือ   สับปะรด  อ้อย  มะม่วง  มะพร้าว ขนุน ข้าว  นอกจากนี้ประชาชนยังนิยมเลี้ยงสัตว์  เช่น โคนม โคขุน สุกร เป็ด  ไก่ กวาง เป็นอาชีพเสริม ประชากรดำรงชีวิตอยู่อย่างเรียบง่าย  ความสัมพันธ์ของคนในสังคมเป็นแบบเครือญาติ วัฒนธรรมประเพณีส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับพิธีทางพุทธศาสนา เช่น  การทำบุญ ตักบาตรในวันสำคัญต่างๆ ทางพุทธศาสนา ประเพณีแห่เทียนพรรษา เป็นต้น

 
^