เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

สำนักปลัด

ภารกิจของสำนักปลัดเทศบาลตำบลไร่ใหม่

              สำนักปลัดเทศบาลเป็นส่วนราชการระดับเทียบเท่ากอง อยู่ในการกำกับดูแลและบังคับบัญชาของปลัดเทศบาล ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการนี้ คือ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า สำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการและสารบรรณ การเลือกตั้ง การบริหารงานบุคคล การทะเบียนและบัตร การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งปฏิบัติงานที่ต้องประสานการปฏิบัติเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานตลอดจนการปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
^