เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

สำนักปลัด


 

ภารกิจของสำนักปลัดเทศบาลตำบลไร่ใหม่

              สำนักปลัดเทศบาลเป็นส่วนราชการระดับเทียบเท่ากอง อยู่ในการกำกับดูแลและบังคับบัญชาของปลัดเทศบาล ผู้บริหารสูงสุดของส่วนราชการนี้ คือ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลและเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า สำนักปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการของผู้บริหารเทศบาล สภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล โดยเฉพาะอยา่งยิ่งต้องปฏิบัติหน้าที่ด้านธุรการและสารบรรณ การเลือกตั้ง การบริหารงานบุคคล การทะเบียนและบัตร การป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย การรักษาความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง รวมทั้งปฏิบัติงานที่ต้องประสานการปฏิบัติเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานตลอดจนการปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีการแบ่งส่วนราชการออกเป็น 10 งาน ดังนี้

                   1.1 งานธุรการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             (1) งานสารบรรณของเทศบาล
                             (2) งานดูแลรักษาจัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์การติดต่อ
                                   และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ
                             (3) งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล
                             (4) งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ ขอความร่วมมือ
                             (5) งานการตรวจสอบ แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
                             (6) งานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
                             (7) งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
                             (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
                   1.2 งานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             (1) งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
                             (2) งานบรรจุแต่งตั้ง โอน ย้ายและเลื่อนระดับ
                             (3) งานการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก และการคัดเลือก
                             (4) งานทะเบียนประวัติ และบัตรประวัติคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
                                  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
                             (5) งานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
                             (6) งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
                             (7) งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง
                             (8) งานพัฒนาบุคลากร เช่น ฝึกอบรม สัมมนา เป็นต้น
                             (9) งานพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
                                   การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
                             (10) งานสวัสดิการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง
                             (11) งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
                             (12) งานขอพระราชเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำ
                                     คุณประโยชน์

                             (13) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                    1.3 งานทะเบียนราษฎร มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             (1) งานตามพระราชบัญญัติทะเบียนราษฎร
                             (2) งานจัดเตรียมการเลือกตั้ง และดำเนินการเลือกตั้ง
                             (3) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
                   1.4 งานประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             (1) งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
                             (2) งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล จังหวัดและรัฐบาล
                             (3) งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
                             (4) งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็น 
                                   ของประชาชน หรือปัญหาข้อ ขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เพื่อเสนอแนะ
                                   ฝ่ายบริหารพิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุง และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงาน
                                   ให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ     
                             (5) งานจัดทำวารสารของเทศบาล
                             (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 
                   1.5 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                             (1) งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
                             (2) งานป้องกันแลระงับอัคคีภัย
                             (3) งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกใน
                                   การป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัย ต่าง ๆ
                             (4) งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                             (5) งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
                             (6) งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
                             (7) งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                             (8) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                   1.6 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน มีหน้าที่เกี่ยวกับ

                             (1) งานรวบรวมวิเคราะห์ให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการ

                                   วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ

                             (2) งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาลและ
                                   หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

                             (3) งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต

                             (4) งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา 

                                  ของเทศบาลระยะ 3ปี และแผนประจำปี

                             (5) งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการ เพื่อสนองหน่วยงานหรือ

                                  องค์กรที่เกี่ยวข้อง

                             (6) งานประสานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอขอ

                                  สาธารณูปการในเขตเทศบาล และหน่วยงานใกล้เคียงเกี่ยวกับการงาน

                                  แผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและการประเมินผลงานตามแผน

                             (7) และแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสมและสัมพันธ์กับนโยบาย

                                  ของประเทศ
                           
                       1.7 งานงบประมาณ มีหน้าที่เก่ี่ยวกับ
                                (1) งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้หน่วยงานต่าง ๆ
                                      ทราบและดำเนินการ
                                (2) งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
                                (3) งานเสนอเนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
                                (4) งานจัดทำงบประมณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล และงบประมาณรายจ่าย
                                      เพิ่มเติม
                                (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

                        1.8 งานพัฒนาชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                 (1) งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมกรชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชน
                                       ของตนเอง
                                 (2) งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เก่ี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
                                 (3) งานจัดระเบียบชุมชน
                                 (4) งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำมาบริการขั้นพื้นฐาน
                                      ไปบริการแก่ชุมชน
                                 (5) งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
                                 (6) งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา
                                       การอนามัย และสุขาภิบาล  
                                 (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย     
      
                         1.9 งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                                  (1) งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและ
                                        พิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
                                  (2) งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการ
                                        ตามกฎหมาย
                                  (3) งานสอบสวน ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาลและ
                                        การร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
                                  (4) งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
                                  (5) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                        
                           1.10 งานสวัสดิการและสังคม
                                   (1) งานสังคมสงเคราะห์ 
                                   (2) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน
                                   (3) งานสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์
                                   (4) งานจัดทำประชาคมการขออนุญาตให้ฉายหรือให้บริการซึ่งเทปหรือ
                                        โทรทัศน์ (ร้านเกมส์)
                                   (5) งานกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล
                                   (6) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
                    

 

           ^