เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลไร่ใหม่

การแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลไร่ใหม่
         อาศัยอำนาจตามความในข้อ 252, 253, 254, 255, 256, 257 และข้อ 258 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2545 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2557 เห็นชอบการแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลไร่ใหม่ เพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดในกฏหมายว่าด้วยเทศบาล กฏหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกฏหมายอื่นที่กำหนดอำนาจหน้าที่ให้เทศบาล จึงแบ่งส่วนราชการภายในของเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ดังนี้


^