เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

< ^
ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง
ชื้อโครงการ ตาราง
แสดงวงเงิน
แบบ ปร.4 แบบ ปร.5 แบบ ปร.6
ก่อสร้างถนนครีตเสริมเหล็กสายคันคลองฝั่งขวา(คลองสายใหญ่) หมู่ที่ 3 คลิ๊กที่นี คลิ๊กที่นี่  คลิ๊กที่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรัตนศักดิ์ หมู่ที่ 2  คลิ๊กที่นี่  คลิ๊กที่น่ี่ คลิ๊กที่น่ี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุวัต หมู่ที่ 1 คลิ๊กที่น่ี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่น่ี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมาน คล๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายอิ่มชื่่น คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่น่ี่ คลิ๊กที่นี่

ซ่อมแซมถนนลูกรังสายเจริญสุข หมู่ที่ 2 ต.ไร่ใหม่

คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกร่ีตสายบ้านนายเก้า หมู่ที่ 6 สามกระทาย คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงปาล์ม หมู่ที่ 6 ต.สามกระทาย คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกษตรพัฒนา(ต่อจากโครงการเดิม) คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสงบสุข หมู่ที่ 6 ต.สามกระทาย คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกร่ีตเสริมเหล็กสายดำริห์(ต่อจากโครงการเดิม) คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองแก-วังไทร
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไร่ใหม่-เนินพยอม
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ขุดลอกลำรางระบายน้ำตามธรรมชาติ บ้านไร่ใหม่-ชุกมะค่า คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรุ่งเจริญ 3 คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายรุ่งเจริญ 1 คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลอง 34 ซ้าย คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำสายศรัญญา2 คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็กสายงามวงศ์วาน(ต่อจากโครงการเดิม) คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรัตเสริมเหล็กสายบัวทองคำ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสินพัฒนา(ต่อจากโครงการเดิม) คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนนสายชุกมะค่า(ด้านขวาทาง) คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนนสายหนองแก-ทุ่งกะสัง(ด้านขวาทาง) คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สภ.สามกระทาย  คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลตำบลไร่ใหม่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสาย12 หุ้น

คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายมิตรสัมพันธ์ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎรพัฒนา คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์(สุกร)ขนาดกำลังการผลิต 30-50 ตัว/วัน คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กทีี่นี่
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายรุ่งเจริญ 2 คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่น่ี่ คลิ๊กที่นี่
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองชลประทานสาย 34 ซ้าย(ข้างวัดนาวัลเปรียง) คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคริสจักร คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ก่อสร้างท่อระบายน้ำสายบูรพาฟาร์ม คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเกษตรพัฒนา คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายประชาชม คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
จ้างเหมาติดต้้งกล้อง (CCTV)ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ คลิ๊กที่นี่ คลิ๊กที่นี่
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมใจพัฒนา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายก้าน-คลองชลประทาน
(ต่อจากโครงการเดิม)
จัดซื้อคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้ จำนวนน 8 รายการ
ซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารโรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่
ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด(บ้านหนองแก)
ก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล แบบตอกเสาเข็ม  โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่
ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบฐานแผ่ โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมใจ(ต่อจากโครงการเดิม)
ก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าถล่ม-วิ่งน้อยบริเวณทางแยกถนนสายหนองแก-ทุ่งกระสัง
ก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองใหญ่บริเวณ อบต.ไร่ใหม่
ก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนนสายป่าถล่มด้านซ้ายทางบริเวณถนนสายทุ่งแฝก
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรวมใจ(ต่อจากโครงการเดิมช่วงที่ 2)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาบพัฒนา
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายกานติศาวิวัฒน์
ขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณปลายซอยลำเจียก
ขยายเขตจ่ายน้ำประปาบริเวณปลายซอยกุลมาตย์-ซอยรับอรุณ
จัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ตัดหญ้าไหล่ทาง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเอมโอฐ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสมหวัง
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสบายใจ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลิศพัฒนา
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรืองโรจน์
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายพวงเพ็ชร
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนิรันราย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเกตุย้อย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำซอยงามวงศ์วาน
ก่อสร้างท่อระบายน้ำริมถนนสายหนองแก-วังไทร ด้านขวาทาง -บริเวณ
หลัง ร.พ.สามร้อยยอด
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายสุขสำราญ
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองกระทุ่ม
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสังข์น้อย
ซ่อมแซมถนนลูกรังสาย สภ.สามกระทาย
วางท่อระบายน้ำสายสุขใจ(ด้านขวาทาง)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวีโชค
ซ่อมแซมถนนลูกรังสายคันคลองชลประทานสาย 34 ซ้าย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำเจียก(ต่อจากโครงการเดิม)