เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

คู่มือประชาชนกองช่าง

คู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.อำนวยความสะดวก กองช่าง
1. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต)
2. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
3. การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 
4. การขอใบรับรองการก่อสร้างดัดแปลงหรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32
5. การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 
6. การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 
7. การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 
8. การขออนุญาตดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถและทางเข้า - ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34
9. การขออนุญาตดัดแปลงอาคารตามมาตรา 21 
10. การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 
11. การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22
12. การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
13. การแจ้งขุดดิน 
14. การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
15. การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
16. การแจ้งถมดิน 
17. การแจ้งรื้อถอนบ้านหรือบ้านถูกทำลาย 
18. การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ 
19. การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 
20. การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 
21. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน  ลักษณะที่สอง 
22. การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1, งและจลักษณะที่1)
23. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต
24. การออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต)
25. การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน 
26. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2
27. การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี
28. การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี 
^