เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

กองคลัง

        

                กองคลัง มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ  ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ เงินบำนาญ เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินรายได้ และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมายมีการแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 7 งาน ดังนี้ 
            
               2.1  งานการเงินและบัญชี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                           (1) งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
                           (2) งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
                           (3) งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
                           (4) งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
                           (5) งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่่ยวข้องทุกประเภท
                           (6) งานจัดทำรายงานประจำวัน ประเดือน ประจำปี และรายงานอื่น
                           (7) งานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
               2.2  งานผลประโยชน์ มีหน้าที่เกี่ยวกับ
                           (1) งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
                           (2) งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจาก 
                                ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผท.5)
                           (3) งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือแนบคำร้องของผู้เสียภาษี
                                 ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
                           (4) งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
                           (5) งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
                           (6) งานจัดเก็บ และชำระรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
                           (7) งานลงรายการเกี่ยวกับโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย
                                 ในทะเบียนเงินประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผท.5) ของผู้เสียภาษี
                                 แต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
                            (8) งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
                            (9) งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน
                            (10) งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่างๆ
                            (11) งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
                            (12) งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


                              

 
^