เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์/พันธกิจและจุดหมายเพีื่อการพัฒนา

วิสัยทัศน์ 

           เศรษฐกิจรุ่งเรือง  บ้านเมืองอร่ามตา  การศึกษาก้าวไกล

สืบสานประเพณี  ทุกชีวีร่มเย็น

พันธกิจ
 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐานและทั่วถึง

2. พัฒนาเศรษฐกิจสังคม  การศึกษา และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้

3. พัฒนาองค์กร ระบบบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม


จุดมุ่งหมายการพัฒนาเทศบาลตำบลไร่ใหม่

 
1. เพื่อให้มีระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีมาตรฐานและทั่วถึง
2. เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีพึ่งพาจนเองได้ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและสุขภาพ
3. เพื่อให้การบริหรงานภายในองค์กรมีความเป็นเลิศและได้มาตรฐาน

4. เพื่อสิับสานวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นท้องถิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม


^