[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 1.50
  
  
 
  

Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]

 

 

 

 
  

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่
ผู้เขียน : admin
เข้าชม : 1323
พุธ ที่ 25 เดือน เมษายน พ.ศ.2555 [ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

 

 
ประกาศโรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่
เรื่อง    ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
 ......................................
                   ด้วยโรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่   มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 92 รายการ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศ
                   ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1.   เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2.   ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                 3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่
รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้นเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของโรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ 
                 4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ โรงเรียน
เทศบาลบ้านไร่ใหม่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้กำหนดยื่นซองสอบราคา   ในวันที่    23 เมษายน   2555    ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555   ณ ห้องธุรการ โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ ตั้งแต่เวลา   08.30 น. – 16.30 น. ในวันและเลาราชการ
                        กำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555   ตั้งแต่เวลา   10.00   น.
ณ อาคารเอนกประสงค์   โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่  
                        ผู้สนใจติดต่อขอรับได้ที่งานธุรการ โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ ระหว่างวันที่    23 เมษายน   2554    ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2555    หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 – 3268 - 8641    ในวันและเวลาราชการ
 
                        ประกาศ ณ วันที่ 20   เมษายน   2555
 
 
                                                                          ( นายพงศ์ปณต รักษ์รอ )
 

                                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่

 
 
 
 
 
 
 
บัญชีรายการหนังสือเรียนประกอบการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีการศึกษา 2555
โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่
โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 15 ปี
แนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อเลขที่ 1/2555 ลงวันที่ 20 เมษายน 2555

ที่
ระดับชั้น
ชื่อหนังสือ
จำนวน
หมายเหตุ
1
อนุบาล 2
ภาษาไทย เล่ม 1 (อนุบาล2)
20
สกสค.
2
อนุบาล 2
ภาษาไทย เล่ม 2 (อนุบาล2 )
20
สกสค.
3
อนุบาล 2
ภาษาอังกฤษ เล่ม 1 (อนุบาล2)
20
สกสค.
4
อนุบาล 2
ภาษาอังกฤษ เล่ม 2 (อนุบาล 2)
20
สกสค.
5
อนุบาล 2
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 (อนุบาล 2)
20
สกสค.
6
อนุบาล 2
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 (อนุบาล 2)
20
สกสค.
7
อนุบาล 3
ภาษาไทย เล่ม 1 (อนุบาล 3)
22
สกสค.
8
อนุบาล 3
ภาษาไทย เล่ม 2 (อนุบาล 3 )
22
สกสค.
9
อนุบาล 3
ภาษาอังกฤษ เล่ม 1 (อนุบาล 3)
22
สกสค.
10
อนุบาล 3
ภาษาอังกฤษ เล่ม 2 (อนุบาล3)
22
สกสค.
11
อนุบาล 3
คณิตศาสตร์ เล่ม 1 (อนุบาล 3)
22
สกสค.
12
อนุบาล 3
คณิตศาสตร์ เล่ม 2 (อนุบาล 3)
22
สกสค.
13
ป.1
วรรณคดีลำนำ ป.
24
สกสค.
14
ป.1
ภาษาพาที ป.1
24
สกสค.
15
ป.1
ทักษะพัฒนา เล่ม1 ป.1
24
สกสค.
16
ป.1
ทักษะพัฒนา เล่ม2 ป.1
24
สกสค.
17
ป.1
คณิตศาสตร์ ป.1
24
สกสค.
18
ป.1
แบบฝึกทักษะเตรียมความพร้อมคณิตศาสตร์ ป.1
24
สกสค.
19
ป.1
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ป.1
24
สกสค.
20
ป.1
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่ม 2 ป.1
24
สกสค.
21
ป.1
วิทยาศาสตร์ ป.1
24
สกสค.
22
ป.1
ภาษาอังกฤษ ป.1
24
พว.
23
ป.1
สังคมศึกษาฯ ป.1
24
พว.
24
ป.1
ประวัติศาสตร์ ป.1
24
พว.
25
ป.1
การงานอาชีพฯ ป.
24
พว.
26
ป.1
สุขศึกษาพลศึกษาป.1
24
พว.

 
 

ที่
ระดับชั้น
ชื่อหนังสือ
จำนวน
หมายเหตุ
27
ป.1
ศิลปะ ป.1
24
พว.
28
ป.2
วรรณคดีลำนำ ป.2
29
สกสค.
29
ป.2
ภาษาพาที ป.2
29
สกสค.
30
ป.2
ทักษะพัฒนา ป.2
29
สกสค.
31
ป.2
คณิตศาสตร์ ป.2
29
สกสค.
32
ป.2
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ป.2
29
สกสค.
33
ป.2
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ป.2
29
สกสค.
34
ป.2
วิทยาศาสตร์ป.2
29
สกสค.
35
ป.2
ภาษาอังกฤษ ป.2
29
พว.
36
ป.2
สังคมศึกษาฯ ป.2
29
พว.
37
ป.2
ประวัติศาสตร์ ป.2
29
พว.
38
ป.2
การงานอาชีพฯ ป.2
29
พว.
39
ป.2
สุขศึกษาพลศึกษา ป.2
29
พว.
40
ป.2
ศิลปะป.2
29
พว.
41
ป.3
วรรณคดีลำนำป.3
26
สกสค.
42
ป.3
ภาษาพาที ป.3
26
สกสค.
43
ป.3
ทักษะพัฒนา ป.3
26
สกสค.
44
ป.3
คณิตศาสตร์ป.3
26
สกสค.
45
ป.3
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม1 ป.3
26
สกสค.
46
ป.3
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม2 ป.3
26
สกสค.
47
ป.3
วิทยาศาสตร์ ป.3
26
สกสค.
48
ป.3
ภาษาอังกฤษ ป.3
26
พว.
49
ป.3
สังคมศึกษาฯ ป.3
26
พว.
50
ป.3
ประวัติศาสตร์ ป.3
26
พว.
51
ป.3
การงานอาชีพฯ ป.3
26
พว.
52
ป.3
สุขศึกษาพลศึกษา ป.3
26
พว.
53
ป.3
ศิลปะ ป.3
26
พว.
54
ป.4
วรรคดีลำนำ ป.4
26
สกสค.
55
ป.4
ภาษาพาที ป.4
26
สกสค.

 
 

ที่
ระดับชั้น
ชื่อหนังสือ
จำนวน
หมายเหตุ
56
ป.4
ทักษะพัฒนา ป.4
26
สกสค.
57
ป.4
คณิตศาสตร์ป.4
26
สกสค.
58
ป.4
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 1 ป.4
26
สกสค.
59
ป.4
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เล่ม 2 ป.4
26
สกสค.
60
ป.4
วิทยาศาสตร์ป.4
26
สกสค.
61
ป.4
ภาษาอังกฤษ ป.4
26
พว.
62
ป.4
สังคมศึกษาฯ ป.4
26
พว.
63
ป.4
ประวัติศาสตร์ ป.4
26
พว.
64
ป.4
การงานอาชีพฯ ป.4
26
พว.
65
ป.4
สุขศึกษาพลศึกษา ป.4
26
พว.
66
ป.4
ศิลปะ ป.4
26
พว.
67
ป.5
วรรณคดีลำนำ ป.5
25
สกสค.
68
ป.5
ภาษาพาที ป.5
25
สกสค.
69
ป.5
ทักษะพัฒนา ป.5
25
สกสค.
70
ป.5
คณิตศาสตร์ ป.5
25
สกสค.
71
ป.5
แบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 1
25
สกสค.
72
ป.5
แบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.5 เล่ม 2
25
สกสค.
73
ป.5
วิทยาศาสตร์ ป.5
25
สกสค.
74
ป.5
ภาษาอังกฤษ ป.5
25
พว.
75
ป.5
สังคมศึกษาฯ ป.5
25
พว.
76
ป.5
ประวัติศาสตร์ ป.5
25
พว.
77
ป.5
การงานอาชีพฯ ป.5
25
พว.
78
ป.5
สุขศึกษาพลศึกษา ป.5
25
พว.
79
ป.5
ศิลปะ ป.5
25
พว.
80
ป.6
วรรณคดีลำนำ ป.6
17
สกสค.
81
ป.6
ภาษาพาที ป.6
17
สกสค.
82
ป.6
ทักษะพัฒนา ป.6
17
สกสค.
83
ป.6
คณิตศาสตร์ ป.6
17
สกสค.
84
ป.6
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 1
17
สกสค.
85
ป.6
แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ ป.6 เล่ม 2
17
สกสค.

 

ที่
ระดับชั้น
ชื่อหนังสือ
จำนวน
หมายเหตุ
86
ป.6
วิทยาศาสตร์ ป.6
17
สกสค.
87
ป.6
ภาษาอังกฤษ ป.6
17
พว.
88
ป.6
สังคมศึกษาฯ ป.6
17
พว.
89
ป.6
ประวัติศาสตร์ ป.6
17
พว.
90
ป.6
การงานอาชีพฯ ป.6
17
พว.
91
ป.6
สุขศึกษาพลศึกษา 6
17
พว.
92
ป.6
ศิลปะ ป.6
17
พว.

 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 10 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 24 / มิ.ย. / 2559
      ประกาศ ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาล โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ 15 / มิ.ย. / 2559
      ประกาศ แก้ไขประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 10 โครงการ 10 / มิ.ย. / 2559
      ประกาศ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างจำนวน 10โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 3 / มิ.ย. / 2559
      ประกาศ ตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ 1 / มิ.ย. / 2559


  

Based on : เทศบาลตำบลไร่ใหม่ หมู่ที่ 1 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์