เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

ประวัติ

ประวัติสำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่
    

                 บริเวณบ้านไร่ใหม่ ซึ่งเป็นท้องถิ่นบางส่วนของหมู่ที่ 6 และ 7 ตำบลสามกระทาย
อำเภอกุยบุรี (ในสมัยนั้น) มีทำเลที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเมือง มีความสะดวกสบายต่อการ
คมนาคมขนส่ง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ สภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาล
ได้นายประมวล กุลมาตย์ นายอำเภอกุยบุรี ในขณะนั้นจึงได้เสนอเรื่องขอจัดตั้งเป็นสุขาภิบาล
เมื่อ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507 ตามหนังสือ อำเภอกุยบุรี ที่ 397/2507 และได้มีการแก้ไข
รายละเอียด ของพื้นที่หลายครั้ง จนกระทั่ง ปีพ.ศ.2512 ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เป็น
หมู่ที่ 1, 2, 3, 6 ตำบลไร่ใหม่ และ หมู่ที่ 2, 6 ต.สามกระทาย เป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า
“สุขาภิบาลไร่ใหม่ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”                     
                 เทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีพื้นที่ 21.5 ตารางกิโลเมตร มีประชากร จำนวน 1,877 ครัวเรือน
รวม 7,281 คน จำแนกเป็น ตำบลไร่ใหม่ จำนวน 1,512 ครัวเรือน ราษฎร 5,749 คน ตำบลสามกระทาย
จำนวน 365 ครัวเรือน ราษฎร 1,532 คน มีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลโดยตำแหน่ง
ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
เปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 มีผลทำให้สุขาภิบาลไร่ใหม่เปลี่ยนแปลงฐานะเป็น
เทศบาลตำบลไร่ใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 มี นายดำรงศักดิ์ วิชชุตเวส เป็นนายก
เทศมนตรี นายชาญ สุขครึ้ม นายสมยศ สุวรรณนัง  เป็นเทศมนตรี และนายพยอม มิลินทานุช เป็น
ประธานสภาที่ได้รับการคัดเลือกโดยมติที่ ประชุมสภาให้เป็นผู้บริหารและประธานสภาชุดแรก             
                 โดยที่ทำการครั้งแรกใช้พื้นที่บางส่วนของที่ว่าการอำเภอกุยบุรีเป็นที่ทำการครั้นต่อมา
คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นว่าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ
จนกระทั่ง วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2542  จึงได้ย้ายมาเช่าอาคารพานิชย์เลขที่ 538/23-24 หมู่ที่ 1
ตำบลไรใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปัจจุบัน เทศบาลได้ย้าย สำนักงาน
มาตั้งอยู่ เลขที่ 365 หมู่ 1 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ใช้เป็นอาคาร
ที่ทำการ จนถึงปัจจุบัน.

 

 
^