เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

ประวัติ

ประวัติสำนักงานเทศบาลตำบลไร่ใหม่
 
           บริเวณบ้านไร่ใหม่ ซึ่งเป็นท้องถิ่นบางส่วนของหมู่ที่ 6 และ 7 ตำบลสามกระทายอำเภอกุยบุรี (ในสมัยนั้น) มีทำเลที่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นเมืองมีความสะดวกสบายต่อการคมนาคมขน ส่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติสภาพอันสมควรยกฐานะเป็นสุขาภิบาลได้
          นายประมวล กุลมาตย์ นายอำเภอกุยบุรี ในขณะนั้น จึงได้เสนอเรื่อง ขอจัดตั้งเป็นสุขาภิบาลเมื่อวันที่14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2507ตามหนังสืออำเภอกุยบุรี ที่ 397/2507 และได้มีการแก้ไขรายละเอียด ของพื้นที่หลายครั้ง จนกระทั่งปี พ.ศ .2512 ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่เป็นหมู่ที่ 1, 2, 3, 6 ตำบลไร่ใหม่ และหมู่ที่ 2, 6 ต.สามกระทาย เป็นสุขาภิบาลมีชื่อว่า “สุขาภิบาลไร่ใหม่ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์”
           เทศบาลตำบลไร่ใหม่มี พื้นที่ 21.5 ตารางกิโลเมตรมีประชากร จำนวน 1,877 ครัวเรือน รวม 7,281 คน จำแนกเป็นตำบลไร่ใหม่จำนวน 1,512 ครัวเรือน ราษฎร 5 ,749 คน ตำบลสามกระทาย จำนวน 365 ครัว เรือนราษฎร 1,532 คนมี นายอำเภอเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล โดยตำแหน่ง ต่อมาเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 ได้มีพระบรมราชโองการประกาศใช้พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542  มีผลทำให้สุขาภิบาลไร่ใหม่เปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลตำบล ไร่ใหม่ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 มี นายดำรงศักดิ์ วิชชุตเวส เป็นนายกเทศมนตรี  มี นายชาญ สุขครึ้ม, นายสมยศ สุวรรณนัง เป็นเทศมนตรี และ นายพยอม    
มิลินทานุชเป็นประธานสภาที่ได้รับการคัดเลือกโดยมติที่ ประชุมสภาให้เป็นผู้บริหารและประธานสภาชุดแรก โดยที่ทำการครั้งแรกใช้พื้นที่บางส่วนของที่ว่าการอำเภอกุยบุรีเป็นที่ทำการครั้นต่อมาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล  เห็นว่าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการติดต่อราชการ  จนกระทั่งวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2542  จึงได้ย้ายมาเช่าอาคารพานิชย์เลขที่ 538/23-24 หมู่ที่ 1 ตำบลไรใหม่ อำเภอ
สามร้อยยอด  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และปัจจุบันเทศบาลได้ย้าย สำนักงานมาตั้งอยู่เลขที่ 365 หมู่ 1 ตำบลไร่ใหม่ อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ใช้เป็นอาคารที่ทำการจนถึงปัจจุบัน.

 
^