เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
1. สำนักงาน เทศบาลตำบลไร่่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
โทร. 0 3268 9268 - 9 Fax. 0 3268 9268-9 ต่อ 124 Web site : 
www.raimai.go.th
2. ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลไร่ใหม่  ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร.0-3268-9268 - 9  ต่อ 108
3. ศูนย์ดำรงธรรมเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3268-9268 - 9  ต่อ 109  นายฉลาด ใยฤทธิ์  
4. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0-3268-9268 - 9  ต่อ 109  น.ส. ลัดดา ศักดาเดชฤทธิ์
5. งานบริการ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  อุดหนุนเงินแด็กแรกเกิด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ งานสวัสดิการและสังคมเทศบาลตำบลไร่่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ โทร. 0 3268 9268 - 9  ต่อ 109  น.ส.ศศิกร สูนาสวน
6. สำนักทะเบียน เทศบาลตำบลไร่่ใหม่ ต.ไร่ใหม่ อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
โทร . 0-3268-9268 - 9 ต่อ 107  น.ส. วรรณา  ธนจินดา
7.โรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลไร่ใหม่เป็นระบบแขวนราว สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เบอร์โทร 0 3268 9268 - 9  ต่อ 105  ที่ นายภูดิท สูนาสวน
^