เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมและขนส่ง 
        ภายในชุมชนเทศบาลตำบลไร่ใหม่  สามารถติดต่อกับชุมชนอื่นได้โดยทางรถยนต์  สำหรับทางรถไฟ  มีโครงข่ายทางรถไฟผ่านในแนวเหนือ - ใต้ ทางด้านนอกเขตเทศบาล โดยขนานกับแนวเขตเทศบาล  ไม่มีสถานีรถไฟในเขตเทศบาล  แต่มีสถานีรถไฟใกล้เคียง  คือ  สถานีรถไฟสามร้อยยอด ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลไร่เก่า  และสถานีรถไฟบ้านสามกระทาย ซึ่งตั้งอยู่ในเขตตำบลสามกระทาย
        สภาพถนนปัจจุบัน ชุมชนมีเส้นทางคมนาคมที่สามารถติดต่อได้ทั่วถึง โดยมีเส้นทางสายหลักผ่านทางกลางชุมชน คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ซึ่งเป็นเส้นทางสายประธานของภาคใต้
การไฟฟ้า   
        ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ได้รับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอปราณบุรี  ปัจจุบันการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่ทั่วถึง เนื่องจากการตั้งถิ่นฐานของชุมชน            มีการกระจายตัวสูง
 การประปา  
        ปัจจุบันการประปาในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่รับผิดชอบและดำเนินการโดยการประปาภูมิภาค โดยได้รับน้ำจากการประปากุยบุรี  ใช้น้ำดิบจากแม่น้ำกุยบุรี บริการจ่ายน้ำมายังสถานีจ่ายน้ำ การประปาไร่ใหม่ - ไร่เก่า150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง วันละ  22 ชั่วโมง  โครงข่ายการให้บริการ สายหลักตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  4  
การสื่อสารและโทรคมนาคม  
        ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการสื่อสาร  ณ  ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขสามร้อยยอด  ตั้งอยู่บริเวณริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4  เพื่อให้บริการรับ - ส่งข่าวสาร  พัสดุไปรษณีย์  ทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนการบริการด้านการเงิน  โดยรับฝากและนำจ่ายทางธนาณัติ  และตั๋วแลกเงิน สำหรับบริการ  ด้านโทรศัพท์อยู่ในการดำเนินการของสำนักงานบริการโทรศัพท์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์สาขาอำเภอกุยบุรี  
การใช้ประโยชน์ที่ดินปัจจุบัน  
        เทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีพื้นที่ 21.5 ตารางกิโลเมตร หรือ 13,437.5  ไร่  เทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีการตั้งถิ่นฐานแบบกระจาย  ตามแนวทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4  และถนนสายต่างๆ   ในเขตเทศบาล    โดยจำแนกการใช้ประโยชน์ที่ดินออกเป็นบริเวณพื้นที่อยู่อาศัยของชุมชน  ส่วนใหญ่จะกระจายตามแนวถนน   สายรอง เช่น ถนนสายสหมิตร  ถนนสายสิบแปดหุ้น  ถนนสายป่าถล่ม  ถนนสายนาวัลเปรียง สายหนองแก สายศาลเจ้าต้นโพธิ์ เป็นต้น  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตร ปลูกพืชไร่  ไม้ผล จึงปลูกบ้านในพื้นที่  แต่จะมีบ้านเรือนหนาแน่นมากบริเวณใกล้โรงเรียน  และวัด ลักษณะของอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้ชั้นเดียว  ย่านพาณิชยกรรมอยู่บริเวณตลาดสด  ซึ่งเป็นของเอกชน  บริเวณ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4
^