เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

สภาพทางเศรษฐกิจ

สภาพทางด้านเศรษฐกิจ
                  
 โครงสร้างทางเศรษฐกิจ
                        สภาพเศรษฐกิจของชุมชนเทศบาลตำบลไร่ใหม่จัดอยู่ในเกณฑ์ดี มีแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มขึ้น  เนื่องจากระบบคมนาคมมีความสะดวก  จึงเพิ่มความสะดวกในการให้บริการกับชุมชน  รวมถึงชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงด้วย  บริเวณชุมชนของเทศบาลตำบลไร่ใหม่ และเทศบาลตำบลไร่เก่า  เป็นชุมชนที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกัน    ซึ่งจะเห็นได้จากบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างชุมชนของเทศบาลตำบลไร่ใหม่และเทศบาลตำบลไร่เก่า เป็นย่านการค้าที่สำคัญของทั้งสองเทศบาล โดยบริเวณชุมชนเทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีตลาดสด 1 แห่ง  ร้านค้าส่วนใหญ่ร้อยละ 80  เป็นร้านค้าประเภทของชำ  และร้านอาหาร  เครื่องดื่ม  มีสถาบันการเงิน 3 แห่ง  ได้แก่  ธนาคารกสิกรไทย   ธนาคารออมสินและธนาคารไทยพาณิชย์  มีโรงงานอุตสาหกรรม  4 แห่ง  เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรปลูกไม้ผล  ไม้ยืนต้น  พืชไร่  ทำนา  และทำฟาร์มปศุสัตว์
                        การเกษตรกรรม
                        การเกษตรกรรม   เป็นอาชีพหลักที่สำคัญของประชาชนที่อยู่ในเขตเทศบาล   มีพืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่  สับปะรด  รองลงมาได้แก่  มะพร้าว  ข้าว  ตามลำดับ  ส่วนผลไม้  ได้แก่  มะม่วง  ขนุน  กล้วย เป็นต้น  การใช้ประโยชน์จากที่ดิน  เกษตรกรส่วนใหญ่จะเลือกปลูกพืชแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสภาพดิน   ซึ่งมีหลายชนิดด้วยกัน
                        ลักษณะดินในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ลักษณะดินมีอินทรียวัตถุน้อย เนื้อดินเป็นดินร่วนปนทราย  เหมาะสำหรับปลูกสับปะรด  อ้อย  มะม่วง  ขนุน  กล้วย  ฯลฯ
                        แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร  ได้อาศัยน้ำจากโครงการชลประทานทำการเกษตรกรรม  ส่งน้ำตามคลองซอย เพื่อให้เกษตรกรใช้น้ำเพื่อทำการเกษตรในพื้นที่
                         การพาณิชยกรรมและการบริการ
                        1. สถานประกอบการด้านพาณิชยกรรม
                                 - ตลาดสด                         1          แห่ง
                        2. สถานประกอบการเทศพาณิชย์
                                 - โรงฆ่าสัตว์                      2          แห่ง
                         3. สถานประกอบการด้านบริการ
                                 - ธนาคาร                         3          แห่ง
                                 - สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พ.ร.บ.สาธารสุข  30     แห่ง
                        อุตสาหกรรม
                        1. โรงงานแปรรูปว่านหางจระเข้      1          แห่ง
                        2. โรงงานทำน้ำปลา                    1          แห่ง
                        3. โรงงานแปรรูปผลไม้                2          แห่ง
                        4. โรงงานแปรน้ำมัน                    1          แห่ง
                        การท่องเที่ยว
                        การท่องเที่ยว พื้นที่ของเทศบาลไร่ใหม่ไม่มีสถานที่ท่องเที่ยว  แต่เป็นเพียงทางผ่านไปยังสถานที่ท่องเที่ยวอื่นเท่านั้น
                        การปศุสัตว์
                        ในเขตเทศบาลมีกิจการทำฟาร์มสุกร  จำนวน  2  ราย  คือ
                                 -  ฟาร์มนิมิตร        ของนายนิมิตร    เอี่ยวประเสริฐ 
                                 -  ฟาร์มบูรพา        ของนายบูรพา    ปาน้อยนนท์
                        กิจการทำฟาร์มโคนม  จำนวน  1  ราย                   
                                 -  ฟาร์มโคนม        ของนายสมคิด   โพธิ์จินดา
                        กิจการทำฟาร์มกวาง  จำนวน  1  ราย
                                 -  ฟาร์มเออรี่ 

 
^