เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

คู่มือประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คู่มือสำหรับประชาชนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1.การขออนุญาตฆ่าสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์
2.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
3.การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารพืนที่เกิน 200 ตารางเมตร
4.การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
5.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
6.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป 
7.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 
8.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป
9.การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
10.การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด
11.การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร
12.การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
13.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
14การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนขยะมูลฝอยทั่วไป
15.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล
16.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป
17.การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 
18.การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร
^