เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

นโยบายการบริหาร

นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารตำบลไร่ใหม่
  1. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน
       ​1.1 พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน เช่น ซ่อมแซมถนน การวางท่อระบายน้ำ ขยายเขตจ่ายน้ำประปา
และขยายระบบไฟฟ้าสาธารณะ
       1.2 เสริมสร้างมาตรการป้องกันและแก้ไขน้ำท่วมขังในชุมชน
       1.3 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล
  2.นโยบายด้านการศึกษา         
        2.1  สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
        2.2  จัดการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีคุณภาพ
        2.3  จัดการศึกษา อบรมอาชีพให้แก่ผู้สนใจที่จะอบรมอาชีพ ทุกกลุ่ม ทุกอาชีพ ให้กับประชาชน
        2.4  ส่งเสริม สนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนผ่านสื่อต่าง ๆ ของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ
ร่วมถึงการพัฒนาศูนย์คอมพิวเตอร์ของเทศบาลให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
        2.5  พัฒนาและฝึกอบรมศึกษาดูงานให้แก่ ประชาชน สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารและ      
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และนำมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวันและการทำงานได้

  3.นโยบายด้านศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
       
        3.1  ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา 
        3.2  ส่งเสริมการทำนุบำรุงศาสนา
        3.3  สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
        3.4  สนับสนุนให้มีการจัดงานในวันสำคัญ และเทศกาลต่าง ๆ
  1. นโยบายด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
        4.1   ส่งเสริมการดำเนินกิจการด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน และการบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน
พัฒนาอบรมความรู้ด้านสาธารสุขให้แก่ อสม.

        4.2  สนับสนุน ควบคุมป้องกัน การเผยแพร่ การระบาดของโรคติดต่อและไม่ติดต่อที่เป็นอันตราย
        4.3  พัฒนาและอบรมผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหารในเขตเทศบาล
        4.4  รณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในชุมชนของตนเอง ขับเคลื่อนการจัดทำโครงการ
และการดำเนินงานต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดภาวะโลกร้อน
        4.5  รณรงค์สร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

   5.นโยบายด้านคุณภาพชีวิตและกีฬา

        5.1  ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพให้แก่สตรี ให้มีความรู้ความชำนาญเพิ่มขึ้น
        5.2  ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านป้องกันบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ ผู้ประกอบการ หน่วยงานต่าง ๆ
ความปลอดภัยในชุมชน
        5.3  จัดสรรงบประมาณในการสงเคราะห์เด็ก คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์
        
5.4  ส่งเสริมให้มีการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดในเขตเทศบาล
        
5.5  ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน พัฒนากิจกรรมของ อปพร. เพื่อความปลอดภัยใน

  6.นโยบายด้านบริหารงานและบริการประชาชน
        6.1  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทำงานร่วมกับเทศบาล จัดประชุมประชาคม
 เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น หรือแจ้งปัญหาความเดือนร้อนที่เกิดขึ้นในชุมชน
        6.2  ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารเพื่อให้ประชาชนมีความพอใจสูงสุด
        6.3  ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้มีความรวดเร็วในการบริการประชาชน
^