เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

คู่มือประชาชนสำนักปลัด 
คู่มือประชาชนสำนักปลัด ตาม พรบ.อำนวยความสะดวก
1. การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง
งานสวัสดิการและสังคม
1. : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
2. : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
3. : การลงทะเบียนและยื่่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ
งานการเจ้าหน้าที่
1.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม)
2.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม)
4.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่)
5.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
^