เปลี่ยนการแสดงผล th enA-AA+

สภาพสังคม

เขตการปกครอง
                        เทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีพื้นที่เขตการปกครอง  รวม  2  ตำบล  5  หมู่บ้าน ได้แก่
                                 - ตำบลไร่ใหม่  อำเภอสามร้อยยอด  ได้แก่  หมู่ที่  1,2,3,6
                                 - ตำบลสามกระทาย  อำเภอกุยบุรี  ได้แก่  หมู่ที่  6
 
                         เทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีการจัดตั้งชุมชน จำนวน  10  ชุมชน  ได้แก่
 
ลำดับที่ ชื่อชุมชน หมู่บ้าน/ตำบล ประธานคณะกรรมการชุมชน
1. ชุมชนชุกมะค่า หมู่ที่  1  ตำบลไร่ใหม่ นางลำแพน  โชติมิตร  
2. ชุมชนหนองโอ่ง หมู่ที่  1  ตำบลไร่ใหม่ นายสมใจ  สงวนสุด
3. ชุมชนรวมน้ำใจ หมู่ที่  1  ตำบลไร่ใหม่ นายสำรวย  พวงเพ็ชร
4. ชุมชนสหมิตร หมู่ที่  2  ตำบลไร่ใหม่ นางกุหลาบ    วิเศษรจนา 
5. ชุมชนสิบแปดหุ้น หมู่ที่  2  ตำบลไร่ใหม่ นางพวงเรียง   กฤตานุสาร
6. ชุมชนหนองแก หมู่ที่  3  ตำบลไร่ใหม่ นางสุดา        ทองเชื้อ
7. ชุมชนไร่ใหม่สามัคคี หมู่ที่  6  ตำบลไร่ใหม่ นายมงคล      สีแดง
8. ชุมชนไร่ใหม่สิบสองหุ้น หมู่ที่  6  ตำบลไร่ใหม่ นางสงบ        นุรักเข
9. ชุมชนทุ่งประดู่ หมู่ที่  6  ตำบลสามกระทาย นายทองสุข    ผลอเนก
10. ชุมชนป่าถล่ม หมู่ที่  6  ตำบลสามกระทาย นายพยอม      ทองมั่น
          
 ประชากร
                        จำนวนประชากรของเทศบาลตำบลไร่ใหม่ (ข้อมูล  ณ  วันที่  31  มีนาคม  2558)
มีราษฎร  จำนวน  7,761  คน  จำนวนครัวเรือน  2,547  โดยแยกเป็น
 
ตำบล ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
ตำบลไร่ใหม่
หมู่ที่ 1 บ้านชุกมะค่า 1,295 1,403 2,698 941
หมู่ที่ 2 บ้านสิบแปดหุ้น 745 787 1,538 504
หมู่ที่ 3 บ้านหนองแก 238 244 480 130
หมู่ที่ 6 บ้านไร่ใหม่ 645 690 1,333 537
ตำบลสามกระทาย
หมู่ที่ 6 บ้านป่าถล่ม 667 734 1,403 432
รวม 3,589 3,855 7,444 2,544
          
จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ ดังนี้
หมู่บ้าน จำนวนประชากรแยกตามช่วงอายุ
แรกเกิด – 6 ปี 7 ปี – 17 ปี 18 ปี – 59 ปี  60 ปี ขึ้ไป                  รวม
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ตำบลไร่ใหม่ 233 246 383 372 1,856 1,926 521 673 3,074 3,280
ตำบลสามกระทาย 49 58 88 109 445 463 88 107 670 737 
 การศาสนา
                        ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธและมีบางส่วนนับถือศาสนาอื่น เช่น ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ฯลฯ
                        ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีวัด  จำนวน  3  แห่ง   คือ
                                    1.  วัดไร่ใหม่สามัคคี
                                    2.  วัดธรรมรังสี
                                    3.  วัดทุ่งประดู่
 ศิลปวัฒนธรรม
                        ศิลปวัฒนธรรม  ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล  มีเชื้อชาติไทย  และนับถือศาสนาพุทธ 
ยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้  เช่น  ประเพณีทำบุญ  ประเพณีวันสงกรานต์  เทศกาลกินเจ เป็นต้น
 
การศึกษา  
                          เทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง  ได้แก่  โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ และโรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน  4 แห่ง มีบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน    ภารโรง  จำนวน  1  คน ผู้ช่วย  จำนวน 1  คน  เทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  ศูนย์  ได้แก่
  1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไร่ใหม่
  2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองแก
  3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กศาลากลางหมู่บ้าน  หมู่  1
                            
 ลำดับที่  รายชื่อโรงเรียน  จำนวนนักเรียน (คน)
1. โรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่ 193
2. โรงเรียนอนุบาลสามร้อยยอด 129
3. โรงเรียนบ้านสิบสองหุ้น 42
4. โรงเรียนบ้านนาวัลเปรียง 188
5. โรงเรียนบ้านป่าถล่ม 208
6. ศพด.บ้านไร่ใหม่ 30
7. ศพด.บ้านหนองแก 42
8. ศพด.ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 44
 
 กีฬา นันทนาการ/พักผ่อน
-
- สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ  (ชุมชน 18 หุ้น)
- สนามกีฬาของเทศบาลตำบลไร่ใหม่ (วัดทุ่งประดู่)
- สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่
- เครื่องออกกำลังกาย 10 ชุมชน
 การสาธารณสุข
                          ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีโรงพยาบาล และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ดังนี้                     
                        1.  โรงพยาบาลในเขตเทศบาล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  1  แห่ง
                                           -  โรงพยาบาลสามร้อยยอด  เตียงคนไข้  จำนวน  60  เตียง
                        2.  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข  จำนวน  1  แห่ง
                                           -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป่าถล่ม
                        3.  คลีนิคเอกชน  จำนวน  1  แห่ง
                        4.  ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน   จำนวน  10  ศูนย์
                        5.  บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาล (โรงพยาบาลสามร้อยยอด)
                                           -  แพทย์                              7          คน
                                           -  ทันตแพทย์                        5          คน
                                           -  พยาบาล                         62          คน
                                           -  เภสัชกร                           4           คน
                                           -  อ.ส.ม.                         138          คน
                        6.  การจัดสวัสดิการ
                             ในเขตเทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีการจัดสวัสดิการแก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วย  โรคเอดส์ โดยสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเป็นรายเดือนดังนี้
             
 
ผู้สูงอายุ
 
จำนวนผู้สูงอายุแยกตามช่วงอายุ/ราย
 
60-69 ปี 70-79 ปี 80-89 ปี 90 ปี ขึ้นไป รวม
449 272 86 13 820
 
 
ประเภท
 
จำนวนผู้พิการ/ผู้ป่วยโรคเอดส์/ราย
 
ผู้พิการ 132
ผู้ป่วยโรคเอดส์ 8
 
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
                  เทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีสถานีตำรวจภูธร  จำนวน  1  แห่ง  คือ สถานีตำรวจภูธรสามกระทาย  ตู้ยามตำรวจ  จำนวน  1  แห่ง  คือตู้ยามของสถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอดและอาสาสมัครป้องกันสาธารณภัย      ฝ่ายพลเรือนประจำตำบลไร่ใหม่  จำนวน  144    คน
 
งานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย
                 เทศบาลตำบลไร่ใหม่ มีบุคลากรและครุภัณฑ์ในงานป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ดังนี้
                                 -  พนักงานขับรถดับเพลิง                                        จำนวน              1          คน
                                 -  พนักงานดับเพลิง                                               จำนวน              2          คน
                                 -  อาสาสมัคร  อปพร.                                            จำนวน           144         คน
                                 -  รถดับเพลิง  ขนาด  8,000  ลิตร                            จำนวน              1          คัน
                                 -  รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด  8,000  ลิตร            จำนวน              1          คัน
                                 -  รถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ขนาด  10,000  ลิตร          จำนวน              1          คัน
                                 -  เครื่องสูบน้ำติดตั้งท้ายรถบรรทุกช่วยดับเพลิง             จำนวน              2          เครื่อง
                                 -  เครื่องหาบหาม                                                จำนวน              1          เครื่อง
                                 -  เครื่องสูบน้ำทั่วไป                                             จำนวน              1         เครื่อง
 
^